Announcement – Workshop “Research methodology in soil, microbial and plant systems”// Radionica “Znanstvena metodologija u sustavima tla, mikroorganizama i biljaka”

Slikovni rezultat za University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies – Koper, Slovenia:Slikovni rezultat za PMF splitSlikovni rezultat za županija splitsko dalmatinskaInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša

Split, 22 May 2018. (9:00)

This is an announcement of the workshop “Research methodology in soil, microbial and plant systems” within the UKF project ʽNew approaches in understanding of the compatibility relationships and pollen–pistil interactions in olive (Olea europaea L.)ʼ

The workshop is intended for project personnel and general audience.

Programme

1. New research methodology in assessment of the compatibility relationships and pollen–pistil interactions

Gabriela Vuletin Selak, Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Croatia

2. Efficient DNA extraction from olive (Olea europaea L.) embryos for parentage analysis

Alenka Baruca Arbeiter, University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies, Slovenia

3. The intimate life of Actinorhizal plants and symbiotic Actinobacteria

Petar Pujic, Université Lyon 1, UMR CNRS 5557 Ecologie Microbienne, UMR INRA 1418 – VetAgro Sup, Lyon, France

***

Split, 22. svibnja 2018., s početkom u 9:00 u Maloj vijećnici Instituta za jadranske kulture

U sklopu UKF projekta Novi pristupi u razumijevanju reproduktivne kompatibilnosti i interakcije pelud–tučak kod masline (Olea europaea L.), održat će se radionica naziva Znanstvena metodologija u sustavima tla, mikroorganizama i biljaka.

Radionica je namijenjena suradnicima s UKF projekta i široj znanstvenoj publici.

U sklopu radionice održat će se sljedeća predavanja:

1. Nova metodologija u izučavaju reproduktivne kompatibilnosti i interakcije pelud–tučak

Gabriela Vuletin Selak, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Hrvatska

2. Učinkovita izolacija DNA iz embrija masline (Olea europaea L.) u svrhu određivanja roditeljstva

Alenka Baruca Arbeiter, University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies, Slovenija

3. Intimni život aktinoriznih biljaka i simbiotskih aktinobakterija

Petar Pujic, Université Lyon 1, UMR CNRS 5557 Ecologie Microbienne, UMR INRA 1418 – VetAgro Sup, Lyon, Francuska

Field work of the project team/Second experiment set up at flowering period//Postavljanje drugog eksperimenta tijekom fenofaze cvjetanja sorti maslina

Activities:

 1. Assessment of the flowering periods
 2. Collection of the samples of pistils for histology and immunohistochemistry analyses, and pollen for in vitro assay. Perfect flowers from ‘Oblica’ trees were gathered periodically at stages just before the anthesis, during the flowering period and at the end of this period. Pollen samples were collected at the full bloom.
 3. The samples are stored in 4% Paraformaldehyde Solution in PBS; and another set at – 70 °C until further analysis in the laboratories of the University of Lyon and the University of Split.Aktivnosti:
  1. Praćenje razdoblje cvjetanja sorti
  2. Prikupljanje uzoraka cvjetova (tučkova) tijekom različitih razvojnih stadija
  3. Pohranjivanje uzoraka u 4% paraformaldehidu u PBS; te dijela uzoraka na – 70°C do predstojećih analiza u laboratorijima Sveučilišta u Lyonu i Sveučilišta u Splitu.

A new bilateral Croatian-Slovenian scientific-research project involving scientists from the UKF project was approved

   Slikovni rezultat za University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies – Koper, Slovenia logoInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša

Based on the Agreement between two governments on scientific and technological collaboration, from 1997 to 2018, 16 sessions of the Joint Commission for Scientific and Technological Collaboration were held. At the sixteenth meeting of the Joint Commission, held on March 10, 2018 in Ljubljana, 52 new research projects have been approved for the period 2018 – 2019. The project entitled “Application of biotechnology tools for applied research in the Mediterranean agriculture: introduction of paternity tests in genotyping plants” and led by Professor Andreja Kutnar (University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies – Koper, Slovenia) and dr. Gabriela Vuletin Selak (Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation – Split, Croatia) was approved for financing. Professor Dunja Bandelj, dr. Alenka Baruca Arbeiter, dr. Slavko Perica and dr. Tatjana Klepo, members of the research group at the UKF project are participating in a new project too. In this new project olive and pomegranate are the species of our interest.

*****

Odobren novi bilateralni hrvatsko-slovenski znanstveno-istraživački projekt na kojem sudjeluju znanstvenici s UKF projekta

Na temelju Sporazuma dviju vlada o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, od 1997. do 2018. godine održano je 16 zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju. Na šesnaestom zasjedanju Zajedničkog povjerenstva, održanom 10. ožujka 2018. godine u Ljubljani, ova intenzivna suradnja nastavljena je prihvaćanjem 52 nova znanstveno-istraživačka projekta za razdoblje 2018. – 2019. godine. Projekt “Korištenje novih alata u primijenjenim istraživanjima mediteranske poljoprivrede: uvođenje roditeljskog testa u genotipizaciju biljka” kojeg vode prof. dr. sc. Andreja Kutnar (University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies – Koper, Slovenia) i dr. sc. Gabriela Vuletin Selak (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split) odobren je za financiranje. Prof. dr. sc. Dunja Bandelj, dr. sc. Alenka Baruca Arbeiter, dr. sc. Slavko Perica i dr. sc. Tatjana Klepo, suradnici s UKF projekta sudjeluju i u novom projektu.

 

 

Presentation at the Science Festival 2018 with this year’s theme “Discoveries”

The highlighted theme of the 16th Science Festival was “Discoveries”. The Science Festival took place in more than 20 cities in Croatia from the April 16th-21th. The Science Festival in Split offered many events at different locations, and its rich program covered all ages.

As a part of sort lectures presented by scientists from Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation entitled ‘Scientific discoveries in the development of Mediterranean agriculture’, project leader Dr. Gabriela Vuletin Selak, held a presentation „The love life of plants – new approaches to understanding reproductive compatibility of olives“ on April 20 in Marko Marulić city library in Split.

Throughout the lecture, the listeners were introduced to basic knowledge on plant reproduction with emphasis on olive reproductive biology. The importance of understanding the reproduction in plants is highlighted at the beginning because the direct products of this reproduction are fruits and seeds that are the important source of food. The aims, objectives and the significance of the UKF Project were presented as well as the new tools and approaches in the assessment of the compatibility relationships in the olive cultivars.

*****

Prezentacija na Festivalu znanosti 2018 s ovogodišnjom temom “Otkrića”

U nizu kratkih predavanja djelatnika Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša pod zajedničkom temom „Znanstvena otkrića u razvoju mediteranske poljoprivrede“, voditeljica projekta dr. sc. Gabriela Vuletin Selak je 20. travnja 2018. u prostorima Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu održala predavanje na temu „Ljubavni život biljaka – novi pristupi u razumijevanju reproduktivne kompatibilnosti masline“.

Kroz prezentaciju, slušatelje je upoznala s reproduktivnim organima i procesima kod biljaka s naglaskom na reproduktivnu biologiju masline. Na početku predavanja naglašena je važnost istraživanja biljne reproduktivne biologije jer su plodovi i sjemenke koje svakodnevno koristimo u prehrani direktan produkt procesa oprašivanja i oplodnje. Ciljevi i značaj novog UKF projekta koji je vezan uz temu reproduktivne biologije masline su predstavljeni publici zajedno s novim alatima i pristupima u izučavanju reproduktivne kompatibilnosti između sorti maslina.

 

Lecture: Presentation of the project / Predavanje: Predstavljanje projekta

Ph.D. Gabriela Vuletin Selak held a lecture entitled “New approaches and tools for studying reproductive compatibility in olive – presentation of a new olive-growing project” at the international manifestation of olive growers and olive oil producers NOĆNJAK 2018 held in Vodice from 15 to 18 March 2018.  This is the 20th event organized by the Cooperative Alliance of Dalmatia.

Doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak održala je predavanje pod nazivom Novi pristupi i alati u izučavanju reproduktivne kompatibilnosti masline – predstavljanje novog maslinarskog projekta na međunarodnoj manifestaciji maslinara i uljara NOĆNJAK 2018. održanoj u Vodicama od 15. do 18. ožujka 2018. Ovo je 20. po redu manifestacija koju organizira Zadružni savez Dalmacije.

Nocnjak 2018: program_Nocnjak 2018

PDF_Presentation of the project: UKF project_comp_olea__Nocnjak 2018

 

On International Women’s Day, the World Bank introduced four Croatian scientists whose research is being financed through loans that support the Unity through Knowledge Fund (UKF)

Povodom Dana žena, Svjetska banka (eng. World Bank) je predstavila znanstvenice iz Hrvatske čija istraživanja se financiraju sredstvima Svjetske banke kroz Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja„ (UKF).

Članak „Is Croatia Closing the Gender Gap in Science?“ možete pronaći koristeći se poveznicom: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/03/08/croatia-science-gender-gap

The article entitled „Is Croatia Closing the Gender Gap in Science?“ is available using a link: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/03/08/croatia-science-gender-gap

Lecture for end users – olive growers and project presentation

Ph.D. Gabriela Vuletin Selak held a lecture titled “Guidelines for the proper selection of olive varieties with a view of achieving regular yields” at the international manifestation of Mediterranean olive growers  Maslina 2018 held in Split from 24 to 25 February 2018.  This is the 15th event organized by the Alliance of olive growers and olive oil producers of the Split-Dalmatia County. During the opening ceremony, Gabriela Vuletin Selak received the “Pavle Bakarić” award for scientific work and publishing in the field of olive growing.

Doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak održala je predavanje pod nazivom Smjernice za pravilan odabir sorti maslina s ciljem ostvarenja redovitih prinosa” na međunarodnoj manifestaciji maslinara Mediterana  Maslina 2018. održanoj u Splitu od 24. do 25. veljače 2018.  Ovo je 15. po redu manifestacija koju organizira Savez maslinara i uljara Splitsko-dalmatinske županije. Tijekom ceremonije otvaranja, dr. sc. Gabrieli Vuletin Selak je uručena povelja „Pavle Bakarić“ za znanstveni rad i izdavaštvo u maslinarstvu.

Visit & project work at collaboration institution – Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies, University of Primorska/Radni posjet suradnoj instituciji na projektu

Gabriela Vuletin Selak, Ph.D, from Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation, Split, has finished a working visit in duration from 11.02. to 17.02. 2018 at Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies, University of Primorska, Izola. In collaboration with Alenka Baruca Arbeiter, Ph. D. and prof. Dunja Bandelj, Ph. D., she was working on the paternity analysis based on microsatellite markers (SSRs) that will enable the assessment of the compatibility relationships in ‘Oblica’ by genotyping and identification of the most likely father (pollen donor) from the mixed cultivar orchard.

Dr. sc. Gabriela Vuletin Selak s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, završila je radni posjet laboratoriju Sveučilišta Primorska u Izoli (Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies). U suradnji s dr. sc. Alenkom Baruca Arbeiter i dr. sc. Dunjom Bandelj, izv. prof. radila je na analizama roditeljstva koji se temelje na mikrosatelitnim markerima (SSRs) koji će omogućiti rasvjetljavanje reproduktivne kompatibilnosti sorte Oblica genotipizacijom i identifikacijom donora peludi iz višesortnog nasada.

https://www.upr.si/sl/resources/images/up.png:resizebox?250x250

Field and laboratory work of the project team/Terenski i laboratorijski rad projektne grupe

Field and laboratory work

 1. Field sampling (collecting the olive fruits representative for the whole canopy of the mother trees during the harvest, October 2017)
 2. Laboratory work (DNA extraction directly from each olive seed/embryo)
 3. DNA extraction from leaf material of different genotypes (pollen donors) in the olive grove

Terenski i laboratorijski rad

 1. Prikupljanje uzoraka iz maslinika (prikupljanje plodova sorte Oblica sa svih strana krošnje odabranih stabala tijekom berbe 2017.)
 2. Laboratorijski rad (izolacija DNA iz svakog pojedinačnog embrija nakon odstranjivanja egzokarpa, mezokarpa, endokarpa (koštice) i endosperma ploda masline)
 3. Izolacija DNA iz listova prikupljenih sa stabala različitih genotipova (sorti donora peludi/oprašivača) koji su prisutni u višesortnom nasadu uz sortu Oblica

Contract Awards Ceremony for Science and Technology Projects within the Cooperability Program of the „Unity through Knowledge Fund“.

Ceremony was held in the Croatian Ministry of Science and Education.

doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak and doc. dr. sc. Matko Glunčić during the Contract Awards Ceremony

doc. dr. sc. Katja Žanić (Institute Director) and doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak after the Contract Awards Ceremony

Report about the Ceremony and our Project in the article published online – „Moja Hrvatska“ (Večernji list)

https://mojahrvatska.vecernji.hr/vijesti/gabriela-vuletin-selak-znanstvenik-projekt-matko-gluncic-domovina-1208786

mojahrvatska.vecernji.hr